Zapytanie ofertowe - remont ogrodzenia frontowego placu szkolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont ogrodzenia frontowego placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni
Adres: Jedlnia 93, 26-670 Pionki
Tel. 48 6127121

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia frontowego placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni (zgodnie z obmiarem robót – zał. nr 4).

Remont będzie realizowany na posesji, na której znajduje się budynek szkoły, użytkowany przez pracowników, w związku z czym wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót i zapewni takie wykonanie robót aby umożliwić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie szkoły.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wszystkie materiały użyte do remontu powinny posiadać aprobatę zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt.

Przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki ogrodzenia.

Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty.

 • wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • pełnomocnictwo do podpisania oferty składa Wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.

Termin wykonania zamówienia – do 20 sierpnia 2022 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

 1. posiada uprawnienia lub kompetencje do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. posiada niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe;
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Jedlnia 93, 26-670 Pionki lub przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres poczta@jedlnia.edu.pl w terminie do dnia 25 maja 2022 r. do godz. 1000.

Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cenę oferty należy podać w „formularzu ofertowym” (załącznik Nr 1 do zapytania),
 2. Opis sposobu obliczania ceny oferty
 • cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
 • cena podana w ofercie powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, upustów, rabatów wraz z podatkiem VAT (cena brutto), ze wszystkimi pochodnymi, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Stawka VAT będzie określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.).
 • cena ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia,
 • elementy nieujęte w przedmiarze robót Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie, kalkulując wartość robót we wskazanych pozycjach przedmiaru lub dodając pozycje własne.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do przekazania kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej. Kosztorys powinien zawierać podsumowanie kosztów robocizny i materiałów.

Kryterium wyboru oferty:  cena – 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:

Amanowicz Grzegorz – tel. +48 665959502, e-mail amanowicz.grzegorz@jedlnia.edu.pl 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, po uzgodnieniu telefonicznym terminu, w celu sporządzenia rzetelnej oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca.  

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni do zawarcia umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Amanowicz Grzegorz
Dyrektor ZSP w Jedlni

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jedlni
Data utworzenia:2022-05-04
Data publikacji:2022-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Amanowicz
Liczba odwiedzin:220