Dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości mniejszej niż 30 000 €

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni
Jedlnia 93, 26-670 Pionki
tel: (48) 6127121
e-mail: poczta@jedlnia.edu.pl

 

zaprasza do składania ofert na instalację i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.

 1. Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni
 2. Przedmiot zamówienia – dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do końca sierpnia 2020 r.
 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3.
 2. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
 • formularz ofertowy – załącznik nr 1;
 • szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
 • oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 3;
 • parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez wykonawcę.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
 4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
 5. Wykonawca dopuszcza złożenie oferty:
 • w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni wraz z oznaczeniem „Oferta na dostawę materiałów i urządzeń oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego w budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni”
 • w formie elektronicznej, jako nieedytowalny skan dokumentów przesłany na adres poczty elektronicznej: poczta@jedlnia.edu.pl
 1. Termin składania ofert upływa dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub drogą mailową.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 10.15 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.
 5. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni
Data utworzenia:2020-07-01
Data publikacji:2020-07-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:287