Dostawa poleasingowych komputerów AIO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2021

 Zapytanie ofertowe

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1)      Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 komputerów poleasingowych AIO, w tym:

·        24 komputerów dla ucznia

·        1 komputera dla nauczyciela

2)      Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.      Termin wykonania zamówienia: 10 września 2021 r.

3.      Warunki realizacji zamówienia

1)      Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni na adres Jedlnia 93, 26=670 Pionki

2)      Płatność nastąpi w terminie 14 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

4.      Osoba do kontaktów

1)      W sprawie przedmiotu zamówienia: Amanowicz Grzegorz

2)      W sprawie procedury udzielenia zamówienia: Amanowicz Grzegorz

5.      Opis sposobu przygotowania oferty

1)      Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2)      Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

3)      Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

6.      Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę

1)      Ofertę proszę złożyć do dnia 24 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: poczta@jedlnia.edu.pl Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: ZP 03/2021

2)      Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.      Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1)      Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienie łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W kalkulacji  ceny dopuszcza się stosowanie preferencyjnej 0% stawki VAT na zakup zestawów komputerowych dla jednostek oświatowych.

2)      Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3)      Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

8.      Kryteria oceny ofert

1)      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a. cena – znaczenie kryterium – 60%

b. okres gwarancji - znaczenie kryterium – 40%

2)      Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

        a) cena

            liczba uzyskanych punktów = [najniższa cena brutto spośród badanych ofert] / [cena brutto badanej oferty] x 60

        b) okres gwarancji

            liczba uzyskanych punktów = [ilość miesięcy gwarancji badanej oferty] / [najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród badanych ofert] x 40

3)      Wynik działań zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku a następnie zsumowany. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać  – 100.

4)      Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

9.      Składanie ofert dodatkowych.

1)      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert  jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2)      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10.   Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

1)      Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2)      Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3)      Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

11.   Podstawa nie udzielenia zamówienia

1)      Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

2)      Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3)      W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4)      Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5)      Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12.   Informacje dodatkowe

1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

2)      Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

3)      Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4)      Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym.

 

 ZATWIERDZAM
(-) Amanowicz Grzegorz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni
Data utworzenia:2021-08-18
Data publikacji:2021-08-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:534